کتابهای بنفشه واحد کودکان و نوجوانان موسسه انتشارات قدیانی

كتاب فرهنگنامه سوره های قرآن به زبان ساده

مجموعه این کتاب به گونه ای طراحی شده است که با خواندن آن ها،علاقمندان، یک دوره معارف قرآنی را از نظر می گذرانند و با جهان قرآن کریم آشنا می شوند.

اخبار نشر مصاحبه ها