انتشارات قدیانی

دسته بندی محصولات

مرتب سازی :
تعداد نمایش :

چراوچگونه (01) .. جانوران چگونه

 • نویسنده
  ويتوس ب. دروش ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (01) .. جانوران چگونه

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   ويتوس ب. دروشر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ون فرانک کلميت
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (02) .. فيزيک نوين

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (02) .. فيزيک نوين

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (03) .. ماه و اقمار

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (03) .. ماه و اقمار

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   آنه ليزايهمه، گردورنر
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (04) .. خزندگان و دوزيستان

 • نویسنده
  مانفرد نيکيش
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (04) .. خزندگان و دوزيستان

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   مانفرد نيکيش
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (08) .. داستان پرواز

 • نویسنده
  وان اچ. جي. ه ...
 • مترجم
  بيژن اردشيرپو ...
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (08) .. داستان پرواز

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   وان اچ. جي. هايلند
 • مترجم :   بيژن اردشيرپور
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (06) .. موميايي ها

 • نویسنده
  پرفسور ولفگان ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  80,000
  ریال

چراوچگونه (06) .. موميايي ها

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   پرفسور ولفگانگ تارنووسکي
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   وراساک ييراکونچاي وانگ، نارونگ پولنجرن، پتهيرا چانتارا ساروجانا
 • قیمت :   80,000   ریال

چراوچگونه (05) .. عجايب هفتگانه جهان

 • نویسنده
  هانس رايشهارت
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (05) .. عجايب هفتگانه جهان

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   هانس رايشهارت
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   وراساک ييراکونچاي وانگ، نارونگ پولنجرن، پتهيرا چانتارا ساروجانا
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (07) .. انرژي اتمي

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (07) .. انرژي اتمي

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا، فرانک کليمت
 • قیمت :   100,000   ریال

چراوچگونه (مجموعه - 01)

 • نویسنده
  جمعي از نويسن ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  400,000
  ریال

چراوچگونه (مجموعه - 01)

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   جمعي از نويسندگان آلماني
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :  
 • قیمت :   400,000   ریال

چراوچگونه (09) .. بلاياي طبيعي

 • نویسنده
  هانس رايشهارت
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  55,000
  ریال

چراوچگونه (09) .. بلاياي طبيعي

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   هانس رايشهارت
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   آنه ليزايهمه، گردورنر
 • قیمت :   55,000   ریال

چراوچگونه (10) .. در جهان رياضيات

 • نویسنده
  اريک اوبلاکر ...
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  55,000
  ریال

چراوچگونه (10) .. در جهان رياضيات

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   اريک اوبلاکر
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   مانفرد کوستکا، فرانک کليمت
 • قیمت :   55,000   ریال

چراوچگونه (12) .. پيدايش دايناسورها

 • نویسنده
  دارلين گايز
 • مترجم
  بهروز بيضايي
 • قیمت
  100,000
  ریال

چراوچگونه (12) .. پيدايش دايناسورها

هر يك از كتاب‌هاي اين مجموعه به موضوعي علمي يا تاريخي اختصاص دارد. در اين كتاب‌ها، پيشينه‌ي هر موضوع مورد بررسي قرار گرفته و به كمك عكس‌ها، نقشه‌ها و طرح‌ها‌ي گوناگون به پرسش‌هاي مربوط به آن موضوع پاسخ داده شده است. كتاب‌هاي اين مجموعه به‌صورت تك‌جلدي و

 • نویسنده :   دارلين گايز
 • مترجم :   بهروز بيضايي
 • قطع :   رحلي
 • تصویر گر :   ابرهارد رايمان
 • قیمت :   100,000   ریال