انتشارات قدیانی

تفکر سریع مدیر (08) .. آغاز کار

تفکر سریع مدیر (08) .. آغاز کار

نویسنده :   راس جي
مترجم :   دکتر علي رووف،حميدرضا فاطمي پور

دسته بندی :   جوان مديريت

محصولات مشابهه