شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت انتشارات قدیانی می باشد.

1- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت انتشارات قدیانی می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (انتشارات قدیانی) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

2- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت انتشارات قدیانی، کلیه ضوابط و مقررات سایت را پذیرفته و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.